PROGRAM LOJALNOŚCIOWY "KARTA DZIAŁKOWCA SAS"

§ 1. Informacje podstawowe 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Programu oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym formuły przydzielania Uczestnikom programu Punktów i reguły nagradzania. 
2. Regulamin przechowywany jest w każdej uczestniczącej w Programie Jednostce handlowej i dostępny jest na życzenie Uczestnika, a także znajduje się w Serwisie www.centrumsas.pl 
3. Organizatorem programu jest SAS Jaworscy Spółka Komandytowa z siedzibą w Białej Podlaskiej adres siedziby: ul. Sidorska 2k, 21-500 Biała Podlaska wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000087837 sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedziba w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, NIP: 537-19-86-050 oraz REGON: 030237204, adres poczty elektronicznej: biuro@centrumsas.pl Program prowadzony jest w punktach handlowych, będących własnością Organizatora, objętych Programem i opatrzonych logotypem Programu. 
4. Punkty handlowe biorące udział w programie to: Zielony dom, Zielony ogród i warsztat, Majster (dotyczy tylko asortymentu ogrodowego) oraz Zielony ogród ul. Brzeska 134a 
5. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z zapisów niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie. 
6. Wobec kwestii nieujętych w Regulaminie zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy polskiego prawa. 
7. Oprócz niniejszego Regulaminu Organizator może przedstawiać Uczestnikom uregulowania dotyczące Akcji promocyjnych lub konkursowych, w których Uczestnicy biorą udział na zasadzie dobrowolności.
8. Używanie Karty przez Uczestnika w żadnej mierze nie rzutuje na uprawnienia Uczestnika, płynące z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności nie narusza, ani nie ogranicza tych uprawnień. 

§ 2. Informacje o Uczestniku 

1. Uczestnikiem Programu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będącą właścicielem, bądź użytkownikiem określonego terenu wchodzącego w skład Rodzinnego Ogródka Działkowego, po otrzymaniu Karty Działkowca oraz po wyrażeniu woli uczestnictwa w Programie, po zapoznaniu się z Regulaminem, klauzulami informacyjnymi. 

§ 3. Warunki przystąpienia do Programu

1. Karta udostępniana jest uczestnikom programu w punktach handlowych firmy SAS Jaworscy Spółka Komandytowa, uczestniczących w Programie. Zostanie wydana po okazaniu oświadczenia wraz z dokumentem tożsamości, w którym uczestnik oświadcza, że posiada prawa do użytkowania powierzchni w rodzinnym ogrodzie działkowym. Oświadczenie (zał. 1.) powinno być podpisane przez prezesa Rodzinnego Ogródka Działkowego, do którego przynależy starający się o kartę Działkowiec. 
2. Druki oświadczenia dostępne są również w punktach handlowych firmy SAS Jaworscy wymienionych w § 2 pkt. 5

§ 4. Informacje o Karcie i sposobach korzystania z Karty. 

1. Karta jest własnością Organizatora, może być ona używana jedynie w zakresie określonym przez niniejszy Regulamin lub ogłaszane odrębnie przez Organizatora regulaminy okresowych akcji promocyjnych lub konkursowych. 
2. Karta upoważnia uczestników programu do zakupu produktów w punktach handlowych wymienionych w § 2 pkt. 5 z 10% rabatem 
3. Karta jest aktywna od momentu jej wydania Uczestnikowi. 
4. Karta służy do potwierdzania dokonania zakupu przez Uczestnika w punkcie handlowym, chyba, że regulamin danej Akcji promocyjnej lub konkursowej wskaże inne podmioty, w których Karta może zostać użyta. 
5. Karta nie jest instrumentem płatniczym. 
6. Karty nie należy udostępniać osobom trzecim. 
7. Nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian wyglądu i zawartości Karty. 
8. Karta nosząca symptomy dokonanej zmiany może nie zostać zaakceptowana przez Partnera lub Organizatora. 
9. W przypadku uszkodzenia, utraty lub kradzieży Karty, Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora, pisząc na adres e-mail: karta@centrumsas.pl. 

§ 5. Ustanie uczestnictwa 

1. Program prowadzony jest bezterminowo. 
2. Organizator ma prawo zawiesić lub zakończyć Program z istotnych powodów w każdym czasie. O zamierzonym zawieszeniu lub zakończeniu Programu, a także powodach jego zakończenia, Organizator poinformuje Uczestników z miesięcznym wyprzedzeniem, zamieszczając odpowiedni komunikat w Serwisie oraz w Punktach handlowych. 

§ 6. Regulacje końcowe 

1. Umieszczone w Regulaminie zapisy mogą zostać, z powodu wystąpienia istotnych przyczyn, zmienione przez Organizatora w trakcie trwania Programu. Za istotne przyczyny uznaje się w szczególności wystąpienie nadużyć, wynikających z konstrukcji Programu, zmianę cech Karty, zmianę zastosowanych rozwiązań technicznych, a także zmianę przepisów prawa. O zamierzonej zmianie reguł Programu Organizator poinformuje Uczestników z czternastodniowym wyprzedzeniem, zamieszczając odpowiedni komunikat w Serwisie. 
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 lutego 2022 r.
3. Obowiązujące promocje nie łączą się.
Załącznik nr. 1