PROGRAM „KARTA PARTNERA SAS”


§ 1. Informacje podstawowe


1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Programu oraz warunki uczestnictwa w Programie.

2. Regulamin przechowywany jest w każdej uczestniczącej w Programie Jednostce handlowej i dostępny jest na życzenie Uczestnika, a także znajduje się w Serwisie www.centrumsas.pl

3. Organizatorem programu jest SAS-Jaworscy Spółka Komandytowa z siedzibą w Białej Podlaskiej adres siedziby: ul. Sidorska 2k, 21-500 Biała Podlaska wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000087837 sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedziba w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, NIP: 0001058592 oraz REGON: 030237204 , adres poczty elektronicznej: karta@centrumsas.pl

Program prowadzony jest w punktach handlowych, będących własnością Organizatora, objętych Programem i opatrzonych logotypem Programu. 

5. Spis Partnerów Programu znajduje się w Serwisie www.centrumsas.pl 

6. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z zapisów niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie. 

7. Wobec kwestii nieujętych w Regulaminie zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

8. Oprócz niniejszego Regulaminu Organizator może przedstawiać Uczestnikom uregulowania dotyczące Akcji promocyjnych lub konkursowych, w których Uczestnicy biorą udział na zasadzie dobrowolności. 

9. Używanie Karty przez Uczestnika w żadnej mierze nie rzutuje na uprawnienia Uczestnika, płynące z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności nie narusza, ani nie ogranicza tych uprawnień. 

 

§ 2. Informacje o Uczestniku


1. Wszystkie dane, związane z Uczestnikiem oraz informacje przez niego udostępnione, traktowane będą przez Organizatora w sposób zgodny z regułami znajdującymi się w niniejszym Regulaminie oraz obowiązującymi ogólnie przepisami prawa.

2. Uczestnikiem Programu może firma, która podpisze umowę o współpracy z firmą SAS-Jaworscy Spółka Komandytowa.  

 

§ 3. Warunki przystąpienia do Programu; rejestracja w systemie


1. Karta udostępniana jest kontrahentom w punktach handlowych firmy SAS-Jaworscy Spółka Komandytowa, uczestniczących w Programie. Zostanie wydana po wypełnieniu papierowego formularza rejestracyjnego i podpisaniu umowy o współpracy a także porozumienia określającego dodatkowe warunki współpracy przypadający na dany rok kalendarzowy.  

2. Formularz rejestracyjny dostępny jest w wszystkich punktach handlowych firmy SAS Jaworscy.


§ 4. Informacje o Karcie i sposobach korzystania z Karty


1. Karta jest własnością Organizatora, może być ona używana jedynie w zakresie określonym przez niniejszy Regulamin lub ogłaszane odrębnie przez Organizatora regulaminy okresowych akcji promocyjnych lub konkursowych.

2. Karta upoważnia uczestników programu do zakupu produktów w punktach handlowych wymienionych w § 2 pkt. 5 zgodnie z warunkami zawartymi w obowiązującej umowie, bądź porozumieniu między Organizatorem a Uczestnikiem programu.

3. Karta jest aktywna od momentu jej wydania Uczestnikowi.

4. Karta służy do potwierdzania dokonania zakupu przez Uczestnika w punkcie handlowym, chyba, że regulamin danej Akcji promocyjnej lub konkursowej wskaże inne podmioty, w których Karta może zostać użyta.

5. Karta nie jest instrumentem płatniczym.

6. Karty nie należy udostępniać osobom trzecim.

7. Nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian wyglądu i zawartości Karty. 

8. Karta nosząca symptomy dokonanej zmiany może nie zostać zaakceptowana przez Partnera lub Organizatora. 

9. W przypadku uszkodzenia, utraty lub kradzieży Karty, Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora, pisząc na adres e-mail: karta@centrumsas.pl.

 

§ 5. Ustanie uczestnictwa


1. Program prowadzony jest bezterminowo. 

2. Organizator ma prawo zawiesić lub zakończyć Program z istotnych powodów w każdym czasie.  O zamierzonym zawieszeniu lub zakończeniu Programu, a także powodach jego zakończenia, Organizator poinformuje Uczestników z miesięcznym wyprzedzeniem, zamieszczając odpowiedni komunikat w Serwisie oraz w Punktach handlowych.

 

§ 6. Regulacje końcowe


1. Umieszczone w Regulaminie zapisy mogą zostać, z powodu wystąpienia istotnych przyczyn, zmienione przez Organizatora w trakcie trwania Programu. Za istotne przyczyny uznaje się w szczególności wystąpienie nadużyć, wynikających z konstrukcji Programu, zmianę cech Karty, zmianę zastosowanych rozwiązań technicznych, a także zmianę przepisów prawa. O zamierzonej zmianie reguł Programu Organizator poinformuje Uczestników z czternastodniowym wyprzedzeniem, zamieszczając odpowiedni komunikat w Serwisie.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 lutego 2024 r.
Karta Partnera SAS - awers
Karta Partnera SAS - rewers
Karta Partnera SAS - formularz