Regulamin parkingu płatnego niestrzeżonego przy C.H. SAS w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 2k.

§ 1

Teren parkingu stanowi plac zlokalizowany w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 2k, dalej zwany Parkingiem.

§2

Parkingiem zarządza SAS Jaworscy Spółka Komandytowa z siedzibą w 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 2k, Spółka w dalszej treści regulaminu zwana jest Zarządcą.

§ 3

 1. Kierujący pojazdem z chwilą wjazdu na Parking zawiera umowę o najem miejsca parkingowego z Zarządcą Parkingu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. Za użytkownika pojazdu (dalej zwanego Użytkownikiem) uważa się nie tylko kierowcę pojazdu, ale również pasażera pojazdu oraz właściciela pojazdu.

§ 4

1. Parking jest niestrzeżony, płatny.

2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w znajdujących się na terenie Parkingu pojazdach mechanicznych jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.

 3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez kierujących pojazdami, inne osoby przebywające na Parkingu ani osoby trzecie (w tym kradzieże, włamania, rozboje).

4. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy oraz osobom trzecim na terenie Parkingu.

5. Kosztami wynikłymi z niezastosowania się do zasad Regulaminu obciążony zostaje kierujący pojazdem lub inna osoba, która spowodowała te koszty.

§ 5

1. Parking jest czynny całodobowo przez wszystkie dni tygodnia.

2. Parking przeznaczony jest dla samochodów osobowych oraz dostawczych do 3,5 t .

§ 6

1. Na Parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 poz.1137 ze zm.). Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów po terenie Parkingu wynosi 20 km/godz.

2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych.

 3. Postój pojazdu może się odbywać wyłącznie na oznaczonym miejscu parkingowym. W razie niezastosowania się do niniejszego punktu Zarządca jest uprawniony do usunięcia pojazdu zgodnie z paragrafem 8 Regulaminu.

4. Na jednym miejscu parkingowym wyznaczonym dla samochodów osobowych dozwolone jest parkowanie nie więcej niż dwóch motocykli.

5. W czasie wykonywania manewrów parkowania kierujący pojazdem zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność, a wszelkie manewry wykonywać tak, aby nie uszkodzić znajdujących się na Parkingu innych pojazdów oraz ustawiać pojazd w wyznaczonych zatokach bez zastawiania linii. Pojazd należy zostawić unieruchomiony, z wyłączonym zapłonem, bez włączonych świateł oraz z zaciągniętym hamulcem ręcznym.

6. Kontrola w zakresie prawidłowości parkowania pojazdów należy do pracowników Zarządcy. W sprawach niejasnych dotyczących zasad korzystania z Parkingu należy kontaktować się z Zarządcą.

7. Na Parkingu zabronione jest:

 a) palenie wyrobów tytoniowych lub używanie otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi,

b) spożywanie napojów alkoholowych lub zażywanie środków odurzających,

c) zanieczyszczanie Parkingu (w szczególności rzucanie odpadów),

d) naruszanie porządku publicznego (np. przez umyślne hałasowanie, wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki),

e) mycie lub odkurzanie pojazdu, naprawianie, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju,

f) nieuzasadnione pozostawianie pojazdu z pracującym silnikiem,

g) nieuzasadnione wykonywanie czynności serwisowo-naprawczych pojazdu lub tankowanie paliw,

h) pozostawienie w pojeździe dzieci bez opieki,

i) pozostawienie w pojeździe zwierząt bez opieki,

j) prowadzenie działalności gospodarczej, reklamowanie lub agitowanie bez zgody właściciela Parkingu,

k) przebywanie osób nieupoważnionych,

m) holowanie pojazdów z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym regulaminie,

n) poruszanie się pojazdami z przyczepami, pojazdów członowych oraz pojazdów specjalnych,

o) poruszanie się pojazdami przewożącymi materiały łatwopalne, żrące lub wybuchowe,

p) poruszanie się pojazdami z nieszczelnościami powodującymi wyciek substancji niebezpiecznych (np. paliwa) lub brudzących, a także pojazdami przewożącymi materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia.

 

 

 

 

 

 

§ 7

1. Parking jest parkingiem płatnym, za pierwsze 3 godziny korzystania z Parkingu przez Użytkownika uprawnionego do korzystania z Parkingu na podstawie niniejszego Regulaminu nie pobiera się opłat, po przekroczeniu tego czasu pobiera się opłatę w wysokości 50 zł/doba (okres przebywania na parkingu przez danego użytkownika będzie weryfikowany na podstawie zapisu z monitoringu).

2. Cennik najmu miejsca parkingowego jest powszechnie dostępny i został umieszczony na tablicach przy wjeździe na Parking.

3. Opłaty za parkowanie dokonuje się przelewem na nr. konta: BNP Paribas Bank Polska S.A. 64160014621837583970000001, w tytule należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu którego dotyczy opłata oraz datę postoju auta.

4. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów, lub osób posiadających specjalne zezwolenie Zarządcy.

§ 8

Nierespektowanie przez Użytkownika zasad korzystania z Parkingu wskazanych w regulaminie spowoduje odholowanie pojazdu w wybrane przez Zarządcę miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko Użytkownika. Zarządca jest również uprawniony do usunięcia na koszt i ryzyko Użytkownika pojazdu pozostawionego na parkingu po upływie 24 godzin , za który nie została uiszczona opłata.

§ 9

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Parkingu należy zgłaszać do Zarządcy pod nr. tel.:

603-912-057, bądź mailowo : administracja@centrumsas.pl