PROGRAM LOJALNOŚCIOWY „KARTA PUNKTOWA SAS”

§ 1. Informacje podstawowe

1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Programu oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym formuły przydzielania Uczestnikom programu Punktów i reguły nagradzania.

2. Regulamin przechowywany jest w każdej uczestniczącej w Programie Jednostce handlowej i dostępny jest na życzenie Uczestnika, a także znajduje się w Serwisie www.centrumsas.pl

3. Organizatorem programu jest SAS Jaworscy Spółka Komandytowa z siedzibą w Białej Podlaskiej adres siedziby: ul. Sidorska 2k, 21-500 Biała Podlaska wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000087837 sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedziba w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, NIP: 537-19-86-050 oraz REGON: 030237204 , adres poczty elektronicznej: karta@centrumsas.pl

Program prowadzony jest w punktach handlowych – Partnerach, będących własnością Organizatora, objętych Programem i opatrzonych logotypem Programu. 

5. Spis Partnerów Programu znajduje się w Serwisie www.centrumsas.pl 

6. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z zapisów niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie. 

7. Wobec kwestii nieujętych w Regulaminie zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

8. Oprócz niniejszego Regulaminu Organizator może przedstawiać Uczestnikom uregulowania dotyczące Akcji promocyjnych lub konkursowych, w których Uczestnicy biorą udział na zasadzie dobrowolności. 

9. Używanie Karty przez Uczestnika w żadnej mierze nie rzutuje na uprawnienia Uczestnika, płynące z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności nie narusza, ani nie ogranicza tych uprawnień. 

§ 2. Informacje o Uczestniku

1. Wszystkie dane, związane z Uczestnikiem oraz informacje przez niego udostępnione, traktowane będą przez Organizatora w sposób zgodny z regułami znajdującymi się w niniejszym Regulaminie oraz obowiązującymi ogólnie przepisami prawa.

2. Uczestnikiem Programu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, po wydaniu Karty programu lojalnościowego oraz po wyrażeniu woli uczestnictwa w Programie, po zapoznaniu się z Regulaminem, klauzulami informacyjnymi oraz po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, co potwierdzone zostanie własnoręcznie złożonym podpisem.

 

§ 3. Warunki przystąpienia do Programu; rejestracja w systemie

1. Karta udostępniana jest klientom w punktach handlowych firmy SAS Jaworscy Spółka Komandytowa, uczestniczących w Programie. Zostanie wydana po wypełnieniu papierowego formularza rejestracyjnego.

2. Formularz rejestracyjny dostępny jest w wszystkich punktach handlowych firmy SAS Jaworscy.

3. Użytkownik karty staje się Uczestnikiem programu dopiero po dokonaniu rejestracji oraz utworzeniu konta Uczestnika w systemie Programu – poprzez papierowy Formularz rejestracyjny. Brak rejestracji skutkuje brakiem możliwości korzystania z Nagród przewidzianych w Programie. 

4. Osoba pobierająca Kartę zobowiązana jest do podania w Formularzu własnych, aktualnych i prawdziwych danych personalnych, tj. imienia, nr telefonu komórkowego czy adresu e-mail. Brak podania któregokolwiek z wymaganych danych uniemożliwia wzięcie udziału w Programie.

5. Organizator może skontaktować się z Uczestnikiem, w celu powiadomienia go o konieczności poprawienia danych. 

8. Uczestnik powinien dbać o aktualizację własnych danych w systemie Programu, każdorazowo, gdy dojdzie do zmiany takich danych. 

9. Uczestnikowi, który dokonał rejestracji, wypełniając Formularz rejestracyjny w Serwisie, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dz. u.  2014  r. poz. 827) . Uczestnik może odstąpić od umowy, składając Organizatorowi w terminie 14 dni od zawarcia umowy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1. Po złożeniu oświadczenia, figurujące na Koncie uczestnika Punkty ulegną dezaktywacji, a Konto uczestnika zostanie usunięte.

 

§ 4. Informacje o Karcie i sposobach korzystania z Karty.

1. Karta jest własnością Organizatora, może być ona używana jedynie w zakresie określonym przez niniejszy Regulamin lub ogłaszane odrębnie przez Organizatora regulaminy okresowych akcji promocyjnych lub konkursowych.

2. Karta jest aktywna od momentu jej wydania Uczestnikowi.

3. Karta służy do potwierdzania dokonania zakupu przez Uczestnika w punkcie handlowym, chyba, że regulamin danej Akcji promocyjnej lub konkursowej wskaże inne podmioty, w których Karta może zostać użyta.

4. Karta nie jest instrumentem płatniczym.

5. Karty nie należy udostępniać osobom trzecim.

6. Nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian wyglądu i zawartości Karty. 

7. Karta nosząca symptomy dokonanej zmiany może nie zostać zaakceptowana przez Partnera lub Organizatora. 

8. W przypadku uszkodzenia, utraty lub kradzieży Karty, Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora, pisząc na adres e-mail: karta@centrumsas.pl. Po dokonaniu takiego zgłoszenia Karta Uczestnika zostanie zablokowana. 

 

§ 5. Konto Uczestnika i zapisywanie Transakcji

1. Warunkiem naliczenia Punktów jest przedłożenie Karty kasjerowi, odczytanie Numeru karty i właściwa rejestracja Transakcji w systemie. Punkty są naliczane wyłącznie za zakupy własne.

2. Rejestracja Transakcji jest możliwa wyłącznie w momencie jej przeprowadzania, o ile regulamin danej Akcji promocyjnej lub konkursowej nie stanowi inaczej.

3. Naliczone Uczestnikowi Punkty zapisywane są na indywidualnym Koncie uczestnika, znajdującym się w cyfrowej bazie Programu, zarządzanej przez Organizatora.

4. Punkty w Programie mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą Transakcję.

5. Gdy dojdzie do zwrotu towaru, za który uprzednio zostały naliczone Punkty w Programie, Partnerzy i Organizator programu zastrzegają sobie prawo do skorygowania Punktów, przyznanych za tę transakcję, zgodnie z proporcją dokonanego zwrotu (część lub całość transakcji).

6. Jeżeli Punkty zostaną naliczone w wyniku nadużycia (złamanie Regulaminu lub obowiązującego prawa), Partnerzy i Organizator programu zastrzegają sobie prawo do anulowania tych Punktów. 


§ 6. Przyznawanie Punktów w Programie

1. Użytkownik Karty zbiera Punkty, poprzez zakup towarów lub usług w punktach handlowych firmy SAS Jaworscy Spółka Komandytowa.

2. Wartość Transakcji zostaje przeliczona na Punkty w taki sposób, że za każde pełne 20 złotych wartości każdej Transakcji Uczestnik uzyskuje 4 punkty, które zapisywane są na Jego indywidualnym koncie.

 3. W obrębie Akcji promocyjnych Uczestnikom będą przydzielane dodatkowe Punkty promocyjne przez Organizatora, na zasadach określonych w każdorazowo ogłoszonym, odrębnym regulaminie promocji.

4. W obrębie Akcji konkursowych Uczestnikom mogą być przydzielone Punkty konkursowe, na zasadach określonych odrębnie, podanych do wiadomości Uczestników. Każda Akcja konkursowa będzie posiadała własny regulamin.

5. Uczestnictwo w każdej dodatkowej akcji marketingowej, regulowanej odrębnymi zasadami, odbywa się na zasadach całkowitej dobrowolności.

6. Punkty gromadzone na Koncie uczestnika nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

7. Uczestnik może sprawdzić Zasób konta, poprzez infrastrukturę techniczną Punktów Handlowych.

 

§ 7. Zasady wymiany Punktów na Nagrody i rodzaje Nagród

1. Zebrane Punkty podlegają zamianie na wirtualne środki, zgodnie następującym przelicznikiem. Każde 15 zgromadzonych punktów, uczestnik Programu otrzymuje 1 zł. w formie wirtualnych środków do wykorzystania w trakcie zakupów produktów lub też usług w sklepach biorących udział w Programie.

2. Zgromadzone na indywidualnym koncie wirtualne środki, odbywa się na zasadzie obniżenia kwoty do zapłaty zgodnie z wartością wirtualnych środków.

3. Operacja wykorzystania wirtualnych środków, może zostać wykonana tylko na zlecenie właściciela indywidualnego konta.

4. Z możliwości płatności wirtualnymi środkami wyłącza się możliwość zakupów bonów podarunkowych w sklepach biorących udział w Programie. 

5. Punkty zamieniane są na Nagrody zgodnie z chronologią ich naliczania w Programie, czyli zamianie podlega właściwa liczba Punktów zgromadzonych najwcześniej. 

6. Wirtualne środki nie podlegają zamianie na pieniądze, oraz w razie ich niepełnej realizacji nie jest z nich wydawana reszta.

 

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności w naliczaniu Punktów lub wydawaniu Nagród, Uczestnik ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji w punkcie handlowym, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, na adres Organizatora

2. Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, lecz nie później, niż w terminie do 14 dni, od daty jej otrzymania. 

3. W sytuacji, gdy konieczne będzie uzupełnienie reklamacji, Organizator poinformuje o tym składającego reklamację Uczestnika, czyniąc to w okresie nie dłuższym, niż 14 dni od daty złożenia reklamacji. Wtedy termin określony w pkt. 2. niniejszego paragrafu liczony jest od daty wpłynięcia poprawionej reklamacji. 

4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika, zgłaszającego reklamację, wyłącznie w związku z zainicjowaną przez niego procedurą reklamacyjną.

5. Organizator informuje, że Uczestnik może korzystać z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji, posługując się wskazówkami, dostępnymi na stronie www.uokik.gov.pl, podstrona „KONSUMENCI – Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”, lub też w innych serwisach internetowych, administrowanych przez odpowiednie organy, zajmujące się kwestiami ochrony konsumentów. 

 

§ 9. Ustanie uczestnictwa

1. Program prowadzony jest bezterminowo. 

2. Organizator ma prawo zawiesić lub zakończyć Program z istotnych powodów w każdym czasie.  O zamierzonym zawieszeniu lub zakończeniu Programu, a także powodach jego zakończenia, Organizator poinformuje Uczestników z miesięcznym wyprzedzeniem, zamieszczając odpowiedni komunikat w Serwisie oraz w Punktach handlowych.

3. W przypadku zakończenia Programu Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem uzyskali prawo do otrzymania Nagrody, powinni przeprowadzić procedurę zamówienia Nagrody, zgodnie z § 7., lub odbioru Nagrody dodatkowej, w terminie do 14 dni, licząc od dnia zakończenia Programu.

4. Organizator, kierując się istotnymi powodami, może zawiesić lub usunąć Uczestnika z Programu. Za istotne powody uznaje się: naruszenie zasad Regulaminu oraz warunków uczestnictwa w Programie. Decyzja taka musi zostać Uczestnikowi przekazana pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną), gdzie wskazana będzie przyczyna zawieszenia lub usunięcia. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji w okresie 14 dni od daty jej otrzymania, wysyłając pisemne uzasadnienie swojego stanowiska na adres Organizatora. Organizator odniesie się do treści odwołania, w terminie do 14 dni, od daty jej otrzymania.

5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien wyrazić taką deklarację na piśmie, kierując ją – pocztą tradycyjną (list polecony) lub e-mailem – na adres Organizatora SAS Jaworscy Spółka Komandytowa ul. Sidorska 2k, 21-500 Biała Podlaska: karta@centrumsas.pl. A jeśli nabył prawo do otrzymania Nagrody, dokonać zamówienia i odbioru Nagrody, czyniąc to przed złożeniem rezygnacji z Programu. Po złożeniu rezygnacji, figurujące na Koncie uczestnika Punkty ulegną dezaktywacji, a Konto uczestnika zostanie usunięte. 

 

§ 10. Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych SAS Jaworscy Spółka Komandytowa z siedzibą w Białej Podlaskiej adres siedziby: ul. Sidorska 2k, 21-500 Biała Podlaska

2. Z spółką SAS Jaworscy można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@centrumsas.pl, telefonicznie pod numerem: 83 342 60 53 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Dane osobowe podane przez Uczestnika mogą być będą przetwarzane również przez partnera Programu: dostawców usług IT oraz agencje marketingowe.

5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu:

a. wykonania umowy o świadczenie usług w zakresie Programu Karta Punktowa, w tym rozpatrywania reklamacji oraz komunikacji Administratora z uczestnikami programu – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy,

b. komunikacji marketingowej pocztą elektroniczną i sms oraz prowadzenia analiz statystycznych, marketingowych w tym profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes SAS Jaworscy Spółka Komandytowa polegający na kierowaniu do Uczestnika treści marketingowych dotyczących towarów i usług administratora,

c. przedstawienia spersonalizowanej oferty – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda,

d. wewnętrznych celów administracyjnych SAS Jaworscy Spółka Komandytowa – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem,

e. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez SAS Jaworscy Spółka Komandytowa – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania umowy, aż do usunięcia konta w programie Karta Punktowa. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do czasu wycofania zgody, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

8. Ponieważ dane Uczestnika przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody – Uczestnikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył SAS Jaworscy Spółka Komandytowa. tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.  W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do programu lojalnościowego – z wyłączeniem danych oznaczonych, jako fakultatywne.

 

§ 11. Regulacje końcowe

1. Umieszczone w Regulaminie zapisy mogą zostać, z powodu wystąpienia istotnych przyczyn, zmienione przez Organizatora w trakcie trwania Programu. Za istotne przyczyny uznaje się w szczególności wystąpienie nadużyć, wynikających z konstrukcji Programu, zmianę cech Karty, zmianę zastosowanych rozwiązań technicznych, a także zmianę przepisów prawa. O zamierzonej zmianie reguł Programu Organizator poinformuje Uczestników z czternastodniowym wyprzedzeniem, zamieszczając odpowiedni komunikat w Serwisie oraz w Jednostkach handlowych Partnerów. Zmianę uznaje się za zaakceptowaną, jeśli w ciągu 30 dni od ukazania się ogłoszenia, Uczestnik nie wypowie swojego uczestnictwa w Programie. Wprowadzone zmiany nie pozbawią Uczestników jakichkolwiek praw nabytych w Programie. 

2. Organizator może dodatkowo poinformować Uczestników o dokonanych zmianach w Regulaminie, czyniąc to pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną.

3. Informacje na temat przebiegu Programu Organizator zamieści w Serwisie. Do komunikowania się z Uczestnikami mogą także zostać użyte poczta tradycyjna, numery telefoniczne i adresy mailowe, które zostały Organizatorowi udostępnione przez Uczestników.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 listopada 2021 r.

Formularz rejestracyjny
Wzór Karty, awers
Wzór Karty, rewers
Nowy wzór Karty Punktowej SAS:
obowiązują również "stare karty"
Wzór Karty, awers
Wzór Karty, rewers