POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie danych osobowych osób, które dobrowolnie wypełniły formularz umieszczony na stronie Facebook administratora. Zapoznając się z Polityką prywatności dowiedzieć się można kto jest administratorem danych osobowych, jakie dane osobowe są przez administratora zbierane, w jakim celu są wykorzystywane oraz jak są chronione.

 

1. Informacje podstawowe

2. Zasady przetwarzania danych

3. Podstawy, cele i termin przetwarzania danych

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych

5. Prawa użytkowników

 

& 1. Informacje podstawowe

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem formularza jest SAS Jaworscy Spółka Komandytowa z siedzibą w Białej Podlaskiej, adres siedziby: ul. Sidorska 2k, 21-500 Biała Podlaska wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000087837 sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedziba w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, NIP: 537-19-86-050 oraz REGON: 030237204.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

a) poczty e-mail: reklama@centrumsas.pl

b) korespondencyjnie: 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 2k

 

& 2. Zasady przetwarzania danych

 

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) komunikacji marketingowej pocztą elektroniczną i sms oraz prowadzenia analiz statystycznych, marketingowych w tym profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes SAS Jaworscy Spółka Jawna polegający na kierowaniu do Uczestnika treści marketingowych dotyczących towarów i usług administratora;

c) przedstawienia spersonalizowanej oferty – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda

d) wewnętrznych celów administracyjnych SAS Jaworscy Spółka Komandytowa – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. 


& 3. Podstawy, cele i termin przetwarzania danych

 

1. Dane przetwarzane będą w celach kontaktowych, aby dostosować ofertę do potrzeb handlowych przesłanych za pośrednictwem formularza, na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

2. Dane przechowywane są do momentu złożenia żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym administrator uzna, że został zrealizowany prawnie uzasadniony interes Administratora.

 

& 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych

 

1. Korzystając z formularza kontaktowego na stronie Facebook, przetwarzane będą dane w postaci adresu e-mail, imienia oraz numeru telefonu użytkownika.

2. Pozostałe dane nie zostaną przetwarzane oraz nie będą zapisywane za pomocą plików cookies.

 

& 5. Prawa użytkowników

 

1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.