Regulamin "Konkurs #ŚwiętazSASem"

Formularz rejestracyjny: LINK

Ścianka do zdjęć: Biała Podlaska, ul. Sidorska 2k, I piętro C.H. SAS w sklepie Dom Dekor

Nagroda: Hulajnoga elektryczna Prime3 EES61 o wartości 1900 zł

Zasady zgłoszenia:
1. Zrób zakupy z Kartą Punktową SAS za min. 100 zł (od dnia 25.11.2022 roku)
2. Zrób zdjęcie na ściance
3. Opublikuj je jako post publiczny na swoim Facebooku lub Instagramie z hasztagiem #ŚwiętazSASem

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 grudnia 2022 roku do godziny 12.00

  • Komisja konkursu subiektywnie dokonuje wyboru 10 zdjęć, które opublikujemy na naszym profilu na Facebooku i Instagramie.
  • Zdjęcie z największą liczbą reakcji wygrywa hulajnogę. W przypadku takiej samej ilości reakcji decydująca jest największa ilość komentarzy do zdjęcia. 
  • Przy reakcjach i komentarzach nie wliczamy potencjalnych kont fikcyjnych.

Wesołych Świąt, niech hulajnoga zagości jako wspaniały prezent pod Twoją choinką!

W razie pytań napisz do nas na Facebooku, Instagramie lub na mail reklama@centrumsas.pl


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest SAS Jaworscy Spółka Komandytowa z siedzibą w Białej Podlaskiej, adres siedziby: ul. Sidorska 2k, 21-500 Biała Podlaska wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000087837 sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, NIP: 537-19-86-050 oraz REGON: 030237204, adres poczty elektronicznej: reklama@centrumsas.pl
2. Uczestnikiem konkursu może być każdy kto ukończył osiemnaście lat oraz posiada Kartę Punktową SAS
3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i ujętych w nim warunków uczestnictwa. Uczestnicy zgłaszając swoje zdjęcie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji Konkursu i jego rozstrzygnięcia oraz zgodę do upublicznienia swojego wizerunku.
4. Czas trwania konkursu: od dnia 25 listopada 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 roku do godz. 10:00
5. Dla wszystkich praw i obowiązków jakie wynikają z zapisów niniejszego Regulaminu właściwe jest polskie prawo.
6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa składająca się z 3 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.
7. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs rozpoczyna się 25 listopada i trwa do 20 grudnia 2022 roku
2. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik musi spełnić następujące warunki:
a) Z Kartą Punktową SAS zrobić zakupy za minimum 100 zł (od dnia 25.11.2022 roku)
b) Zrobić zdjęcie w świątecznej scenerii w sklepie Dom Dekor na 1 piętrze w Centrum Handlowym SAS
c) Opublikować swoje zdjęcie na swoim Instagramie lub Facebooku jako post publiczny z hasztagiem #ŚwiętazSASem
d) Zgłosić się do udziału w konkursie poprzez formularz Google
3. Każdy uczestnik zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na upublicznienie jego wizerunku
4. Uczestnikami nie mogą być pracownicy SAS Jaworscy sp. komandytowa oraz spółek powiązanych wraz z ich najbliższą rodziną.

§ 3. PRZEBIEG KONKURSU

1. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 grudnia 2022 roku do godziny 12:00
2. Spośród wszystkich zgłoszeń wybranych zostanie 10 najciekawszych zdjęć uczestników, którzy spełnili warunki zawarte w § 2 ptk 2 według subiektywnej opinii Komisji
3. Do 48 godzin od zakończenia przyjmowania zgłoszeń zostaną opublikowane 10 wybranych zdjęć na Facebooku oraz Instagramie Centrum Handlowego SAS
4. Autor zdjęcia z największą liczbą reakcji na profilu FB / IG Centrum Handlowego SAS wygrywa konkurs
a) Reakcje pod zdjęciami można dawać do 20 grudnia do godziny 10:00
b) Po wyznaczonej godzinie dodane reakcje nie będą wliczane.
c) W razie takiej samej liczby reakcji pod zdjęciami, które zdobyły największą liczbę reakcji decydująca będzie liczba komentarzy pod zdjęciem konkursowym na profilu Centrum Handlowego SAS
d) Reakcje, które zostaną oddane przez konta fikcyjne lub potencjalnie fikcyjne nie będą wliczane przy rozstrzygnięciu Konkursu.
5. Ogłoszenie wyników odbędzie się w przeciągu kolejnych 48 godzin od zakończenia konkursu.
6. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu organem rozstrzygającym jest Komisja.


§ 4. NAGRODA

1. W konkursie przewidziana jest jedna nagroda rzeczowa w postaci Hulajnogi elektrycznej Prime3 EES61
2. Nagroda nie jest objęta podatkiem od wygranej
3. Uczestnik konkursu, który spełni wszystkie warunki uczestnictwa oraz zdobędzie największą liczbę reakcji pod zdjęciem konkursowym ma czas do 5 stycznia, aby zgłosić się po odbiór nagrody.
4. Nagrody nie można wymienić na gotówkę.


§ 5. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik wypełniając formularz zgadza się na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz potwierdza zapoznanie się z regulaminem
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i innych aktów wykonawczych, Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2017 poz. 1219 z późń. zm.) oraz ustawa z dnia 16 lipca 2004 r - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, art. 172),
3. Poprzez akceptację regulaminu uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych, prawo do ich poprawienia i usunięcia oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Podanie danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w wydarzeniu
5. W trakcie wydarzenia dopuszcza się rejestracji zawodów w postaci wizualnej, audio oraz audiowizualnej (fotografie, nagrania audio, nagrania video) przez Organizatora w celu uwiecznienia wydarzenia oraz promocji wydarzenia i imprez Organizatora.


§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego
3. W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń niż 10 konkurs się nie odbędzie.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do 19 stycznia 2023 roku.