Regulamin "Wydziergaj Pluszaka - charytatywne warsztaty szydełkowania"

Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/UMWF1Ga7cgkGDZbq7

Data:
 26.11.2022 r., godz. 11:00 - 15:00
Miejsce: Biała Podlaska, ul. Sidorska 2k, I piętro C.H. SAS w sklepie Dom Dekor, dział pasmanteria
Organizator: SAS Jaworscy Spółka Jawna z siedzibą w Białej Podlaskiej, adres siedziby: ul. Sidorska 2k, 21-500 Biała Podlaska wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000087837 sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, NIP: 537-19-86-050 oraz REGON: 030237204, adres poczty elektronicznej: reklama@centrumsas.pl§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin został sporządzony na potrzeby "Wydziergaj Pluszaka - charytatywne warsztaty szydełkowania"
2. Regulamin kierowany jest do osób uczestniczących w "Wydziergaj Pluszaka - charytatywne warsztaty szydełkowania"
3. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa na "Wydziergaj Pluszaka - charytatywne warsztaty szydełkowania" w czasie trwania warsztatów, poprzez określenie zasad zachowywania się, korzystania z miejsca warsztatów i korzystania z przyrządów do szydełkowania osobom uczestniczącym w warsztatach. 
4. Każda osoba uczestnicząca w wydarzeniu zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.


§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami warsztatów mogą być
a) osoby pełnoletnie
b) osoby niepełnoletnie pod opieką rodzica / opiekuna
2. Organizator warsztatów nie pełni funkcji opiekuńczych nad niepełnoletnimi podczas wydarzenia
3. Uczestnik / opiekun uczestnika warsztatów musi być posiadaczem Karty Punktowej SAS
4. Osoby chcące zostać uczestnikami zawodów muszą wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy
5. Uczestnik wyraża zgodę na uwiecznienie jego wizerunku, gdyż w trakcie zawodów dopuszcza się rejestracji zawodów w postaci wizualnej, audio i audiowizualnej.
6. Zgłoszenia uczestników na wydarzenie przyjmowane są do 24.11.2022 r. do godz. 12:00 poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy
7. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
8. Liczba miejsc ograniczona jest do 30 uczestników.

§ 3. OGÓLNE ZASADY WARSZTATÓW

1. Celem warsztatów jest rozwijanie i poznawanie nowych pasji uczestników
2. Warsztaty odbędą się zgodnie z programem przebiegu warsztatów
3. Każdy uczestnik warsztatów ma obowiązek stosowania się do poleceń organizatora lub osób przez niego upoważnionych. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane na bieżąco organizatorowi wydarzenia lub osobom przez niego upoważnionych.
4. Pluszowe misie wykonane na warsztatach przekazane zostaną dzieciom w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Maniach.
5. Każdy uczestnik wydarzenia na czas trwania warsztatów zostanie zaopatrzony w niezbędne narzędzia oraz materiały do wykonania pluszowego misia.


§ 4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik wypełniając formularz zgadza się na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz potwierdza zapoznanie się z regulaminem
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i innych aktów wykonawczych, Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2017 poz. 1219 z późń. zm.) oraz ustawa z dnia 16 lipca 2004 r - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, art. 172),
3. Poprzez akceptację regulaminu uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych, prawo do ich poprawienia i usunięcia oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Podanie danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w wydarzeniu
5. W trakcie wydarzenia dopuszcza się rejestracji zawodów w postaci wizualnej, audio oraz audiowizualnej (fotografie, nagrania audio, nagrania video) przez Organizatora w celu uwiecznienia wydarzenia oraz promocji wydarzenia i imprez Organizatora.


§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy od Organizatora
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian przebiegu warsztatów oraz ich odwołania w przypadku zgłoszenia mniejszej ilości chętnych niż 15 osób.
3. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.