Regulamin akcji "Wykończ się w SASie i zakup telewizor 55" za 1 zł

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Promocji oraz warunki uczestnictwa w Akcji, w tym reguły udzielania promocji.

2. Organizatorem programu jest SAS Jaworscy Spółka Jawna z siedzibą w Białej Podlaskiej, adres siedziby: Sidorska 2k, 21-500 Biała Podlaska wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000087837 sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, NIP: 537-19-86-050 oraz REGON: 030237204, adres poczty elektronicznej: reklama@centrumsas.pl

3. Oferta ograniczona jest czasowo i trwa w okresie od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.

4. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, będących konsumentami SAS Jaworscy Sp. Jawna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

5. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z zapisów niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.

6. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.


§ 2. ZAKRES PROWADZONEJ PROMOCJI

1. Czas trwania promocji: od 01.09.2022 r. do 31.12.2022r.

2. W akcji biorą udział następujące punkty handlowe: Meblowy Kąt, Dom Dekor, Galeria Światła, RTV SAS AGD, Majster znajdujące się w Centrum Handlowym SAS.

3. Promocja dotyczy wszystkich produktów dostępnych w sklepach wymienionych w ww. punkcie.


§ 3. ZASADY PROMOCJI

1. Promocja prowadzona jest na zasadach sprzedaży premiowej i dotyczy zakupu produktów wyłącznie w sklepach Meblowy Kąt, Dom Dekor, Galeria Światła, RTV SAS AGD, Majster w Centrum Handlowym SAS. Główną nagrodą promocji jest możliwość zakupu odbiornika telewizyjnego za 1 zł bądź innych produktów o tej samej wartości będących w ofercie punktów handlowych biorących udział w akcji.

2. W akcji może uczestniczyć osoba, która posiada Kartę Punktową SAS i dokona rejestracji udziału w promocji, wypełniając odpowiedni formularz na ulotce i w którymś z ww. punktów handlowych. Następnie dokona zakupu we wszystkich punktach handlowych na minimalną wartość podaną poniżej:

- Meblowy Kąt: 5000 zł

- RTV SAS AGD: 2000 zł

- Dom Dekor: 1000 zł

- Galeria Światła: 1000 zł

- Majster: 1000 zł

3. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zawartych w §3 pkt 2 uniemożliwia skorzystanie z głównej nagrody.

4. Dokonanie łącznie zakupów o wyższej wartości niż wymienione w §3 pkt 2 uprawnia osobę biorącą udział w akcji do skorzystania z nagrody o większej wartości zgodnie z poniższymi zasadami:

Przy sumie łącznych zakupów (z zachowaniem zasad z §3 pkt 2) o wartościach mieszących się w przedziale:

a) 10 000 - 12 500 zł klient otrzymuje prawo do zakupu TV TCL 40S5200X1 za 1 zł,

b) 12 501 - 15 000 zł klient otrzymuje prawo do zakupu TV TCL 43P615X1 za 1 zł,

c) 15 001 - 17 500 zł klient otrzymuje prawo do zakupu TV SAMSUNG 50AU7172UXXH za 1 zł,

d) 17 501 - 20 000 zł klient otrzymuje prawo do zakupu TV SAMSUNG UE55TU7022K za 1 zł,

e) 20 001 i wyższej klient otrzymuje prawo do zakupu TV Philips 65PUS7556 za 1 zł.

5. Uczestnik Promocji może wymienić otrzymany telewizor na inny produkt o tej samej wartości będący w ofercie sklepów biorących udział w akcji.

6. Uczestnikowi Promocji przysługują wszelkie prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów, w tym m.in. z rękojmi, jak również gwarancji udzielnych przez producentów na wszystkie produkty nabyte w ramach promocji.

7. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi. 


§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator SAS Jaworscy Spółka Jawna ul. Sidorska 2k, 21-500 Biała Podlaska zastrzega sobie możliwość dokonania możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu.

2. Organizator może dodatkowo poinformować Uczestników o dokonanych zmianach w Regulaminie na stronie internetowej www.centrumsas.pl

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2022 r.