Regulamin akcji "Wykończ w SASie Dom i Ogród"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Promocji oraz warunki uczestnictwa w Akcji, w tym reguły udzielania promocji.

2. Organizatorem programu jest SAS Jaworscy Spółka Komandytowa z siedzibą w Białej Podlaskiej, adres siedziby: Sidorska 2k, 21-500 Biała Podlaska wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000087837 sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, NIP: 537-19-86-050 oraz REGON: 030237204, adres poczty elektronicznej: reklama@centrumsas.pl

3. Oferta ograniczona jest czasowo i trwa w okresie od 05.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

4. Promocja skierowana jest do osób fizycznych oraz prawnych, będących konsumentami SAS Jaworscy Sp. Komandytowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

5. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z zapisów niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.

6. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 

2. ZAKRES PROWADZONEJ PROMOCJI

1. Czas trwania promocji: od 05.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

2. W akcji biorą udział następujące punkty handlowe: Meblowy Kąt, RTV SAS AGD, Dom Dekor, Zielony Dom, Galeria Światła, Majster znajdujące się w Centrum Handlowym SAS, Zielony Ogród i Warsztat przy ulicy Sidorskiej 2K oraz sklep Zielony Ogród mieszczący się przy ulicy Brzeskiej 134a i Janowska 11 - Showroom wnętrzarski przy ul. Janowskiej 11.

3. Promocja dotyczy wszystkich produktów dostępnych w sklepach wymienionych w ww. punkcie.

 

3. ZASADY PROMOCJI

1. Promocja prowadzona jest na zasadach sprzedaży premiowej i dotyczy zakupu produktów wyłącznie w sklepach: Meblowy Kąt, RTV SAS AGD, Dom Dekor, Zielony Dom, Galeria Światła, Majster znajdujących się w Centrum Handlowym SAS, Zielony Ogród i Warsztat przy ulicy Sidorskiej 2K oraz sklepie Zielony Ogród mieszczącym się przy ulicy Brzeskiej 134a i Janowska 11 - Showroom wnętrzarski przy ul. Janowskiej 11.
Główną nagrodą promocji jest możliwość zakupu robota sprzątającego za 1 zł bądź innych produktów o tej samej wartości będących w ofercie punktów handlowych biorących udział w akcji.

2. W akcji może uczestniczyć osoba, która posiada Kartę Punktową SAS i dokona rejestracji udziału w promocji, wypełniając odpowiedni formularz na ulotce i w którymś z ww. punktów handlowych. Następnie dokona zakupu we wszystkich punktach handlowych na minimalną wartość podaną poniżej:

- Meblowy Kąt lub/i Janowska 11 - Showroom: 5000 zł

- RTV SAS AGD: 2000 zł

- Dom Dekor lub/i Zielony Dom, Zielony Ogród, Zielony Ogród i Warsztat: 2000 zł

- Galeria Światła lub/i Majster: 1000 zł

3.  Niespełnienie któregokolwiek z warunków zawartych w §3 pkt 2 uniemożliwia skorzystanie z głównej nagrody.

4.  Dokonanie łącznie zakupów o wyższej wartości niż wymienione w §3 pkt 2 uprawnia osobę biorącą udział w akcji do skorzystania z nagrody o większej wartości zgodnie z poniższymi zasadami.

Przy sumie łącznych zakupów (z zachowaniem zasad z §3 pkt 2) o wartościach mieszących się w przedziale:

1. 10 000 - 12 500 zł klient otrzymuje prawo do zakupu Robota sprzątającego Beko VRR 6011OVW za 1 zł,

2. 12 501 - 15 000 zł klient otrzymuje prawo do zakupu Robota sprzątającego Irobot Roomba Combo za 1 zł,

3. 15 001 - 17 500 zł klient otrzymuje prawo do zakupu Robota sprzątającego Irobot Roomba I5 za 1 zł,

4. 17 501 - 20 000 zł klient otrzymuje prawo do zakupu Robota sprzątającego Roborock Q7 Max White za 1 zł,

5. 20 001 i wyższej klient otrzymuje prawo do zakupu Robota sprzątającego Irobot Roomba I5+ za 1 zł.

6.  Uczestnik Promocji może wymienić otrzymany robot sprzątający na inny produkt o tej samej wartości będący w ofercie sklepów biorących udział w akcji.

7. Uczestnik Promocji może wymienić otrzymany robot sprzątający na inny droższy produkt będący w ofercie sklepów biorących udział w akcji za dopłatą różnicy kwoty.

8.  Uczestnikowi Promocji przysługują wszelkie prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów, w tym m.in. z rękojmi, jak również gwarancji udzielnych przez producentów na wszystkie produkty nabyte w ramach promocji.

9.  Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi.

10. Uczestnika promocji, który korzysta z TAX FREE obowiązują progi kwotowe w rozumieniu kwot netto, a podane są w §3 pkt 4.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Organizator SAS Jaworscy Spółka Kmandytowa ul. Sidorska 2k, 21-500 Biała Podlaska zastrzega sobie możliwość dokonania możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu.

2.  Organizator może dodatkowo poinformować Uczestników o dokonanych zmianach w Regulaminie na stronie internetowej www.centrumsas.pl

3.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.05.2023 r.